Bedrijven uit Sittard.nl   inloggen branchelijst trefwoorden bedrijven nederland bedrijf aanmelden
Bedrijven zoeken Sittard
Naar begin Bedrijvenuitsittard.nl   Wat?
bedrijven | restaurants | hotels | links | persbericht plaatsen | nieuws 
Voorwaarden

Algemene en gebruiksvoorwaarden Zoeken.nu

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden die gelden voor het gebruik van Bedrijvenuitsittard.nl, onderdeel van Zoeken.nu

Artikel 1 - Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Site: door Zoeken.nu geëxploiteerde website houdende een Online bedrijvenportal;
b. Zoeken.nu: Onderdeel van Oimedia VOF te Amsterdam;
c. Gebruiker: een bezoekers/gebruiker van onze website of de partij die een bedrijfsprofiel aanmaakt op Zoeken.nu
d. Gratis Bedrijfsprofiel; het bedrijfsprofiel dat ontstaat na het opgeven van bedrijfsgegevens, extra bedrijfsgegevens, contactgegevens, bedrijfslogo, trefwoorden, merken e.d. op onze Site.
e. Extra Diensten: de Extra Dienst(en) naast het Bedrijfsprofiel, die Gebruiker bij Zoeken.nu op grond van een overeenkomst afneemt. (zoals een exclusieve vermelding) Zie hiervoor onze adverteren pagina.
f. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Zoeken.nu en de Gebruiker met betrekking tot de afname van extra diensten naast het Gratis bedrijfsprofiel.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1 Gebruiker aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op door gebruiker afgenomen extra diensten naast het Gratis Bedrijfsprofiel.
2.3 De toepasselijkheid van door Gebruiker gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt door Zoeken.nu uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 - Intellectuele eigendom
3.1 Zoeken.nu is rechthebbende van alle rechten van intellectuele eigendom in de ruimste zin des woords met betrekking tot de Site. Niets in deze Overeenkomst houdt een overdracht van rechten aan de Gebruiker in.
3.2 Gebruiker staat ervoor in geen inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Zoeken.nu dan wel de intellectuele eigendomsrechten van andere Gebruikers en vrijwaart Zoeken.nu voor alle aanspraken uit dien hoofde.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid Zoeken.nu
4.1 De inhoud van de databanken wordt bepaald door de diverse Gebruikers. Zoeken.nu is voor de inhoud van de databanken op geen enkele wijze aansprakelijk.
4.2 Gebruiker vrijwaart Zoeken.nu voor alle aanspraken van derden uit welke hoofd dan ook terzake van vergoeding van schade, kosten of interesses verband houdende met de Site c.q. voortvloeien uit gebruik van de Site.
4.3 Zoeken.nu aanvaardt voorts geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie en/of goederen die middels een link op de Site kan/kunnen worden verkregen.
4.4 Iedere verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten, evenals iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, bedrijfsschade en/of gevolgschade.

Artikel 5 - Beschikbaarheid, onderhoud en wijzigingen Site
5.1 Zoeken.nu is steeds gerechtigd de Site, in de ruimste zin van het woord, alsmede de daaraan ten grondslag liggende applicatie te wijzigen met dien verstande dat de kernactiviteit als geformuleerd in de definitie van Site ook na wijziging nog steeds op een efficiënte wijze uitgeoefend moet kunnen worden op de Site.

Artikel 6 - Ongeoorloofde activiteiten
6.1 Gebruiker is niet gerechtigd de Site voor enig ander doel te gebruiken dan het doel van het vermelden van haar bedrijfsgegevens c.q. het verstrekken van ter zake relevante informatie.
6.2 Het is de Gebruiker niet toegestaan de Site en de database te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, andere regelgeving en/of de etiquette. De verboden handelingen omvatten uitdrukkelijk ook discriminatoire en/of racistische uitingen en spamming.
6.3 Indien Zoeken.nu van oordeel is dat Gebruiker in strijd handelt met de algemene voorwaarden, is Zoeken.nu gerechtigd, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, de vermelding van de Gebruiker met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat Gebruiker tot enige schadevergoeding of terugbetaling van abonnementsgelden gerechtigd is.

Artikel 7 - Privacy
7.1 Het is Gebruiker bekend dat de door de Gebruiker te verstrekken c.q. verstrekte persoonsgegevens door Zoeken.nu zullen worden opgenomen in een databank en verstrekt zullen worden aan derden in het kader van een internet bedrijvengids.
7.2 Gebruiker geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming voor de verwerkingen van de betreffende persoonsgegevens en staat ervoor in dat de betrokkenen eveneens uitdrukkelijk akkoord zijn gegaan met deze verwerkingen.
7.3 Zoeken.nu gebruikt uw gegevens voor het informeren over nieuwe producten en diensten van Zoeken.nu. Daarnaast kunnen wij u op de hoogte brengen van relevante acties, speciale aanbiedingen en websiteverbeteringen van Zoeken.nu.
7.4 Gebruiker stemt ermee in speciaal geselecteerde partnermails van Zoeken.nu te ontvangen. Toestemming kan worden ingetrokken via een opt-out in de partnermail.

Artikel 8 - Rechten en plichten Gebruiker
8.1 Gebruiker krijgt na inschrijving voor de Gratis Bedrijfsprofiel een gebruikersnaam en wachtwoord. Met deze gegevens is Gebruiker gerechtigd in de database bij Zoeken.nu haar naw-gegevens danwel haar aanvullende gegevens te wijzigen danwel toe te voegen. Gebruiker draagt zorg voor geheimhouding van de aan haar verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord.
8.2 Gebruiker heeft het recht binnen de op de Site aangegeven kaders een link naar eigen website en een logo of foto op te nemen. Het is Gebruiker niet toegestaan een link naar een site of sites van derden of banners op te nemen.
8.3 Gebruiker staat er voor in dat de door haar aan de databank van Zoeken.nu toegevoegde informatie c.q. naw- en aanvullende gegevens juist zijn. Ingeval van wijzigingen en/of fouten dient de Gebruiker de genoemde informatie c.q. gegevens onverwijld te corrigeren. Gebruiker vrijwaart Zoeken.nu voor alle schade voortvloeiende uit door Gebruiker onjuist toegevoegde gegevens aan de databank.

Artikel 9 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle eventuele geschillen die uit de Overeenkomst voortvloeien zullen worden beslecht door de rechtbank Amsterdam.

De onderstaande voorwaarden zijn enkel toepassing voor bedrijven die naast het Gratis Bedrijfsprofiel hebben gekozen voor Extra Diensten bij Zoeken.nu.

Artikel 11 - Totstandkoming Overeenkomst
11.1De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk het aanbod van Zoeken.nu aanvaard. De opdrachtgever ontvangt van Zoeken.nu een bevestiging per e-mail van de overeenkomst.
11.2 Zoeken.nu behoudt zich het recht voor om aanvragen voor een Dienst te weigeren. Zoeken.nu is niet verplicht een verklaring af te geven omtrent de reden van weigering.

Artikel 12 - Duur
12.1 Overeenkomsten worden aangegaan voor de duur van 12 maanden, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.
12.2 Van een Overeenkomst deeluitmakende bijzondere prijsaanbiedingen, waarvan is aangegeven dat de prijs van tijdelijke aard is, worden bij voortzetting van het contract, voortgezet tegen de dan geldende prijzen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 13 - (Tussentijdse) beëindiging
1. Overeenkomsten kunnen door Zoeken.nu met onmiddellijke ingang worden beëindigd in elk van de navolgende gevallen:
a. wanneer de Gebruiker een of meer van haar verplichtingen uit deze Overeenkomst niet nakomt;
b. ingeval (voorlopige) surseance van betaling en/of faillissement van de Gebruiker is aangevraagd.

Artikel 14 - Tarieven en betaling
14.1 Op iedere Overeenkomst zijn van toepassing de tarieven die door Zoeken.nu op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst worden gehanteerd. Zoeken.nu behoudt zich het recht voor om periodiek de abonnementsgelden te wijzigen.
14.2 Zoeken.nu behoudt zich het recht voor haar facturen per e-mail te verzenden.
14.3 Alle tarieven van Zoeken.nu zijn uitgedrukt in Euro.
14.4 Gebruiker is gehouden de facturen binnen 14 dagen na datum van de factuur te betalen, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te beroepen, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.
14.5 Bij niet tijdige en volledige betaling is de Gebruiker in verzuim zonder dat een ingebrekestelling door Zoeken.nu is vereist.
14.6 Indien er sprake is van een automatische incasso van het abonnementsgeld, wordt het abonnementsgeld automatisch geïncasseerd ten laste van het in de Overeenkomst vermelde rekeningnummer van Gebruiker ten gunste van rekeningnummer 1446.35.461 ten name van Oimedia VOF. De automatische incasso vindt ineens plaats binnen 8 dagen na factuurdatum of in de termijnen zoals in de Overeenkomst vermeld staat.
14.7 Indien automatische incasso niet mogelijk blijkt te zijn zal Gebruiker daar middels e-mail van op de hoogte worden gesteld en is Gebruiker gehouden het niet geïncasseerde bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum alsnog te voldoen en ervoor zorg te dragen dat alle daarop volgende betalingen wel via de automatische incasso geïncasseerd kunnen worden.
14.8 In geval van verzuim is Gebruiker over het openstaande bedrag een rente gelijk aan de geldende wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand. Na ommekomst van een kalenderjaar zal de dan verschenen rente van de hoofdsom onderdeel uitmaken.
14.9 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, advocaatkosten daaronder begrepen, komen voor rekening van Gebruiker. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door Gebruiker verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 250,-.
14.10 Onverminderd de haar verder toekomende rechten is Zoeken.nu gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten (bijvoorbeeld door het verwijderen van de aanvullende gegevens en het op non-actief stellen van de username en password), indien en zolang Gebruiker niet aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Zoeken.nu volledig heeft voldaan.

Cookies & Sessies voor data verzameling

Deze website maakt zeer beperkt gebruik van cookies om identificeerbaar gegevens op een systeem te bewaren. Deze gegevens bevatten o.a. informatie over het type browser of de taalinstellingen van een browser. Persoonlijke informatie die opgeslagen kan worden in een cookie is alleen beschikbaar voor een periode die u zelf aangeeft. Het is mogelijk uw browser zo te configureren dat het aanmaken van cookies voorkomen wordt.

Informatie derden
Ondanks we geen informatie aan derden verkopen, geven wij wel informatie door aan andere partijen om een beter service te kunnen verlenen. De volgende derde partijen hebben toegang tot een deel van onze data:
- Google Adsense; reclame advertenties op de site van Google
- Google Analytics cookies: Google analytics is onze primaire webstatistieken software, er worden geen identificeerbare data verzonden naar Google analytics maar geografische locaties wanneer deze beschikbaar zijn.

  Copyright (c) 2007 - 2018, Bedrijvenuitsittard.nl is een product van Zoeken.nu. All rights reserved.
partners algemene voorwaarden bedrijven FAQ bedrijven uit Nederland adverteren sitemap klantmeter contact